Saturday, May 26, 2018

CULTURELINK NETWORK NEWSLETTER REVIEWS 'GROWING WITHIN'


Announcement of New Publication

Growing Within - Desavarsire launtrica


By Ram Krishna Singh, Constanta, Romania: Edutura Anticus Press, 2017, 285 pages, ISBN: 9786069450925
Growing Within is a new bilingual collection of poems in English and Romanian, written by Ram Krishna Singh, Indian professor, critic, and contemporary poet, as well as member of the Culturelink Network since its very inception. The collection contains three sections: poetry, haiku and tanka, and thus experiments with different forms of poetry. Ram Krishna Singh is an author with a great passion for Japanese poetry, having cherished this practice in India for a long time now. In 2017, another collection of his experimental tanka-haiku-tanka poems God Too Awaits Light was published by Cholla Needles, USA.
In Growing Within, Ram Krishna Singh skilfully combines the haiku images of nature with discrete expressions of his inner state of mind - sometimes even leaving the impression of stream of consciousness - which only enrich the images and colours of the "real world" the author creates in his poems. As the title of his collection suggests, Growing Within bears the author's personal stamp of his inner transformation; however, while reading the book, the reader will become an active part of it, enjoying its spiritual underlying tones. As an example, here are the first lines of "Echoes haunt": "Sleepy roads / with or without light / tear the sky"
Appreciated for his tanka and haiku, Dr. Singh's poems have been anthologized in more than one hundred books. His poems have been translated into over 25 languages.
The online version of the book is available for download at https://issuu.com/anticusmulticultural/docs/growing_within_online


Monday, May 21, 2018

My 18 poetry collections

Here are  the covers of my 18 poetry collections for use by scholars and researchers interested in my poetry.  Books that are now out of print are included in the Collected Poems and other books. Most of the poems are also available online on my blogs or elsewhere.
Saturday, May 19, 2018

Florin GOLBAN reviews GROWING WITHIN in Romanian

Desăvârșirelăuntrică / Growing Within – haiku, tankașialtepoeme. Ram Krishna Singh,
Traducerea – Alexandra Flora Munteanu,Taner Murat, EdituraAnticus Press, Constanța, 2017

Ram Krishna Singh este un poet indian “născut, crescut și educat în Varanasi” după cum aflăm în scurta prezentare aflată la finalul volumului de versuri Desăvârșire Lăuntrică (Growing Within în limba engleză). Autorul ni se prezintă ca profesor universitar pensionat, care scrie poezie în limba indiană și
este interesat de limba engleză în scopuri specifice, în special în domeniul științei și tehnologiei. Ram Krishna Singh a predat limba engleză timp de patru decenii studenților, masteranzilor și doctoranților în științele pământului, minerale și inginerie.
      Activitatea literară a poetului indian (recenzent și critic).   
Ram Krishna Singh este membru al mai multor organizații și redacții, fiind beneficiarul unor importante premii și onoruri. Menționezaicititlul de Doctor HonorisCauza al AcademieiMondiale de ArtășiCultură, Taiwan, 1984 șipremiulpentruLiteraturăCoreea, Coreea, 2013.
Poeziile sale au fosttraduseînmaimultelimbi(franceză, spaniolă, engleză, română, italiană, etc. ) fiindprezentateînantologiapoeziei  ”DansulPăunului. O antologie a poezieienglezești din India”, cu 151 de poeți ,editată  de VivekanadJhașipublicată de Hidden Brook Press, Canada.
De asemenea , RK Singh a scrispeste 160 de articole de cercetare , 170 de recenzii de carte și 42 de cărți, publicândînnumeroasereviste, periodice online șișiantologii.
        La recomandareapoetului American Bill Waters, RK Singh m-a rugatsăscriu o recenzie la prezentulvolum ”DesăvârșireLăuntrică”, apărutînedițiebilingvăenglezășiromână la edituraAnticus Press din Constanțaînanul 2017, întraducereaAlexandrei Flora Munteanuși a domnuluiTaner Murat.
Aceastăantologiepoeticăestestructuratăînșasecapitole – Poeme( alecărortitlurisuntadăugate ulterior scrierii ), Poemedescoperiteînjurnalul din Bhutan, Secvențe haiku, Secvențetanka, Tanka, Haiku șisenryu.
Încercsăscriudespresentimenteleșiimaginile din spatelecuvintelorpoetului Indian RK Singh privind din prismacititoruluiși nu a poetului din mine. E prima recenzieșidoresc a-mi fi iertatemicilestângăcii.
Volumulestedeschis de poezia ”Purificare” text  în care poetultrăieșteîncomuniune cu natura, acceptândușilimitele - „nu suntnicizeu, nicifiară / să pot trăisingur”. El nu trăieștesingur, se purificăacceptândușicondițiaumană.Viața e o călătorie – ” călătorind / descopărdușmanii / din interiorul / șoaptelorliniștii / din lipsasuflării / slavăDomnului / El esteprezent / înspațiilegoale / șimăpot întoarce / de la margine / cătreintegralitate– poeziaCălătorind, pagina 25. O călătorieînșidincolo de eulpoetului.
-    Iatăomul! așspunecitindpoezia ”Odihnă” – Obosit de trecut / trăindprezentulmeu / renunțsăîmimaifacgriji: / înașteptare, în spirit / nu mămaiîngrijorez / pentrunecazuri / înainte de a le avea / nu suntIovsau Daniel / însăacumcautpacealor / șimăodihnescînluminasoarelui( pagina 31) .Dumnezeu are grijă de toate, îșispuneomul, odihnindu-se la luminasoarelui.
Și continuă să-și asume condiția umană –Nimeni nu știe / când se va întuneca / sau când va ploua / în Ramdhura/ femeile și vremea sunt la fel / aroganța în timpul petrecerii / și mahmureala de a doua zi / nu țin de poezie: / simt cum se ridică ceața / de pe dealurile de mai jos / și îi zâmbesc nepoatei / spunând : ”Vine furtuna / hai să intrăm înăuntru” , poezia Nimeni nu știe, pagina 35.
Poetul este și un fin observator al lumii, al naturii, căreia îi aduce Omagiu – o furnică neagră / trage aripa ruptă / aunui fluture / prin poarta / corpului de gardă / pe creasta dealului / norul risipit deasupra capului / îi aduce omagiu – pagina 41.
       În partea a doua a volumul descopăr/ descoperim un jurnal despre natura, sex și singurătate – Poeme scrise la Bhutan în 1974 și 1975. O serie deschisă de acest minunat haiku – Cerul înghețat / viața din jur are frisoane: / toamnă posomorâtă . Timpul a stat, s-a oprit în loc în această toamnă posomorâtă și viața din jur are frisoane. Să urmeze sfârșitul?
Poetul se descoperă pe sine – Nu crește niciun copac / pe muntele acesta / mă odihnesc la umbra / unui nor rătăcitor . Și o descoperă pe ea –Când văd frumusețea ta umedă / corpul tău după îmbăiere / când îți storci sariul / îmi storci inima / mi-e dor să te strâng / între coaste, mi-e ciudă pe dumnezeu , pag. 131-132 .
          Îmi continui călătoria și mă opresc la partea a treia a volumului, Secvențe haiku,descoperind haiku-uri cu teme diverse.
-    el meditează / vede întruchiparea lui Buddha / plângînd pentru noi – haiku referinduse la Buddha.
Sau – tăcerea nopții - / cu somnul tulburat / scriind haiku . Ce-i tulbură liniștea haijinului dacă nu gândurile? El se descătușează scriind.
Iată cum surprinde RK Singh în această secvență singurătatea – plouă în noapte / răpăind pe acoperiș / tăcerea bufniței . Poetul se regăsește în această desăvârșire lăuntrică, aceasta fiind tema acestui haiku –
privind / întunericul dintre stele / iluminarecontinuând – în liniște / și armonie cu voința divină / desăvârșire lăuntrică .
RK Singh este un poet care surprinde  – descrește umbra / ferestrei din camera mea - /e vremea să întrerup lucrul , apusul tocmai prin absența luminii, evocând un moment al zilei. Apusul poate fi totuși redat și altfel, poetul jucându-se acum cu o imagine vie – umbre mișcâtoare / pe perdeaua ușii- / apus de soare .
        Știm că înhaiku autorul nu este prezent, fiind doar un fin observator. El ne arată, fără a ne spune direct, o imagine – un glob roșu / se înalță în zori: / lan de porumbunduitor .Soareleesteevocatînacest haiku – luminasoarelui / înspateletemplului / margineanorilor .
        Da, Ram Krishna Singh este un poet al luminii, al lumii, al singurătățiidarși al iubirii–dupăprăvălire / îngropateîntrecearșafuri / resturilepasiunii, pagina 175 sau – cearșafmototolit / la fel ca înurmă / cu luni, pagina 176.
Poetultrăieșteînșipriniubire.


Florin Goblan is Manager at Sembazuru Art SRL,
Bucharest, RomaniaGoogle Translate:

Enlargement / Growing Within - haiku, tankaşialtepoeme. Ram Krishna Singh,Translation - Alexandra Flora Munteanu, Taner Murat, Anticus Press Publishing House, Constanta, 2017
Ram Krishna Singh is an Indian poet "born, raised and educated in Varanasi" as we find in the short presentation at the end of the volume Growing Within in English. The author presents us as a retired professor, who writes poetry in Indian andis interested in English for specific purposes, especially in the field of science and technology. Ram Krishna Singh has taught English for four decades to students, master students and PhD students in Earth Sciences, Minerals and Engineering.
      
The literary work of the Indian poet (reviewer and critic).Ram Krishna Singh is a member of several organizations and editors, being the recipient of important prizes and honors. She mentions the Doctor HonorisCauza documentary of the Academy of Arts and Culture, Taiwan, 1984 and the Literacy of Korea, Korea, 2013.His poems have been translated into very short (French, Spanish, English, Romanian, Italian, etc.) being presented in the quantum of the poetry "Dansul Păunului". An Anthology of India's Poetry Gossip, "with 151 poets, edited by VivekanadJhais, published by Hidden Brook Press, Canada.Also, RK Singh wrote 160 research articles, 170 book reviews and 42 books, publishing on a number of online journals, online journals, and theses.
        
On recommendation of American Bill Waters, RK Singh asked me for a review of the present volume "Inner Completion", which appeared in English and Romanian at the Anticus Press in Constanta, 2017, the inauguration of Alexandru Flora Munteanu and Mr. Taner Murat.This poeticism isstructured in the chapters - Poems (after the letters were added after the writing), Poemedescoperated in the Bhutan newspaper, Haiku Sequences, Seventetanka, Tanka, Haiku and Shisenryu.He tried to write the insights and images behind the Indian poet RK Singh regarding the prismacititor and not the poet in me. It's the first review that I have forgiven my fingers.Volumulestedeschis of poetry "Purification" a text in which he cultivates communion with nature, accepting the moods - "not being amorous, uncircumcised / able to live." He is not living, he purifies himself by accepting the human dimension. Living is a journey - "traveling / discovering / from the inside / the whisper of the Lord / He is present / in space / and from the edge / to the integrity - the Poetry Passing, page 25. A journey through the eulogue.- Iatăomul! (in the spirit) I do not worry about / before I have / are not Iovsau Daniel / butacumcautpacealor / and I see the light of the light (page 31). God takes care of everything, the disposing, the discomfort, resting on the glower.And he continues to assume the human condition - Nobody knows / when it gets dark / or when it's raining / in Ramdhura / women and weather are the same / arrogance during the party / and the hangover the next day / do not relate to poetry: / I feel the fog coming up / from the hills below / and smiling at my granddaughter / saying: "The storm comes in / let's go inside," No one knows, page 35.The poet is also a fine observer of the world, of nature, to which he brings homage - a black ant / pulls the broken wing / butterfly / through the gate / body on the ridge / the cloud scattered over his head / brings him homage - page 41 .
       
In the second part of the volume we discover / discover a journal about nature, sex and loneliness - Poems written in Bhutan in 1974 and 1975. A series open to this wonderful haiku - Frozen Heaven / Living around has chills: / moody autumn. Time stood, stopped in this moody autumn, and life around has chills. Follow the end?The poet discovers himself - Does not grow a tree / on this mountain / I rest in the shadow / a wandering cloud. And I find her - When I see your wet beauty / your body after bathing / When you squeeze your jar / I squeeze my heart / I miss to gather you / my ribs, I am strange to God, pages 131-132.
          
I continue my journey and stop at the third part of the volume, Haiku Sequences, discovering haiku with various themes.- He meditates / sees the embodiment of the Buddha / weeping for us - haiku referring to the Buddha.Or - the silence of the night - / sleeping upset / writing haiku. What troubles the haijin silence if not the thoughts? He uncovers writing.Here's how RK Singh surprises in this sequence loneliness - raining in the night / snatching on the roof / silence of the owl. The poet finds himself in this inner perfection, this being the theme of this haiku -


watching / darkness between stars / enlightenment continuing - in silence / and harmony with the divine will / inward perfection.

RK Singh is a surprise poet - decreases the shadow / window in my room - it's time to interrupt the work, the sunset precisely through the absence of light, evoking a moment of the day. The sunset may still be rendered otherwise, with the poet playing now with a moving image - shady movements / door-to-sunset curtains.
        
We know that inhaiku the author is not present, being just a fine observer. He tells us, without telling us directly, an image - a red globe / rises at dawn: / maize sting. The blooms are evoked in haiku - the brightness / the temple / the margins.
        
Yes, Ram Krishna Singh is a poet of the light, of the world, of the loneliness of the love-overcast / buried among the scars / debris of the passage, page 175 or - the motif of the temple / the same as the hell / months, p.Poetultrăieşteînşipriniubire.

Thursday, May 17, 2018

Assil Chebbi translates my haiku, Night of the Crescent

ليلة الهلال

ليلة الهلال
تحافظ على الشعلة نابضة 
ابتسامة راقصة 

رام كرشنا سينغ

Tr. Assil Chebbi, Tunis, Tunisia


crescent night
she keeps the flame alive--
unstilled smile


--R K Singh
    

Monday, May 07, 2018

Mostapha Moujahid translates my poem into Arabic

قصيدة للشاعر الهندي الحديث
"رام كريشنا سينغ "
بعنوان:
"أرى حكاية كسيحة "
ترجمة مجاهد مصطفى
"أصابع الزمن تجعدنا
تجعل الشمس والثلج أكثر ابتذالا
في أرض ملتوية
ارى حكاية معطلة
مع عسر تنفس الليل
المظلة خضراء
كارثة الضيوف
انهيار ثلجي ينتظر فوق الأكتاف
جرح ينفتح "

https://www.facebook.com/mostapha.moujahid.37


AVALANCHE
Time’s  wrinkling fingers
trivialize the sun and snow
in a crooked land
I see history crippled
with midnight dyspnoea
the green umbrella
hosts disaster:
the avalanche waits on its shoulder
the wound opens
 
From: New and Selected Poems Tanka and Haiku (2012)

My poem 'Clay Dreams' translated into Arabic

أَحلامُ الطِّينِ
-----------
رام كرشنا سينغ (شاعر من الهند)
-------------------------------
إِنَّهمْ يجعلونَ وجهيَ قبيحًا
فِي المشهدِ الخاصِّ بِي
ماذَا سأَرى فِي المرآةِ؟
لَا يوجدُ جمالٌ
أَو قداسةٌ مأْثورةٌ
فِي الأُمَّةِ العاريةِ
تتدفَّقُ الجداولُ سوداءَ
وتئنُّ مفاصلُ الأَبوابِ
مِن سياساتِ الفسادِ
إِنَّني أَبكي لأَجلِ أَسمائها
والوجوهِ الَّتي يشوِّهونَها
بأَحلامِ الطِّينِ
----------------------------
ترجمةُ: د. محمَّد حِلمي الرِّيشة
Thank you Dr Mohammad Helmi Al-Rishah for translating my poem so well.
Image may contain: 1 person, glasses

Image may contain: text

Sunday, May 06, 2018

I Am No Jesus